ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boho to Be Bohemian Treasures zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boho to Be Bohemian Treasures worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boho to Be Bohemian Treasures ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Boho to Be Bohemian Treasures  zijn vrijblijvend en Boho to Be Bohemian Treasures behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Boho to Be Bohemian Treasures. Boho to Be Bohemian Treasures  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Boho to Be Bohemian Treasures dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling
2.3 Kortingsbon codes zijn niet toepasbaar op SALE artikelen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, incl. BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan via IDEAL, Paypal,CreditCards en bij overschrijving.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Boho to Be Bohemian Treasures gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bohemian Treasures.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Boho to Be Bohemian Treasures opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Boho to Be Bohemian Treasures verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Boho to Be Bohemian Treasures geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Boho to Be Bohemian Treasures garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid en herroepingsrecht
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Boho to Be Bohemian Treasures daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boho to Be Bohemian Treasures de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u, of een vooraf door de consument aangewezen en aan Boho to Be Bohemian Treasures bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – in de originele staat en verpakking aan Boho to Be Bohemian Treasures te retourneren, conform de door Boho to Be Bohemian Treasures verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikelen moeten binnen 14 dagen retour zijn ontvangen door Boho to Be Bohemian Treasures. Daarna is retour niet meer mogelijk.
De kosten voor het retourneren van artikelen zijn altijd voor de klant.

7.4 Bij retourneren van bestellingen vanuit de het buitenland (ieder ander land dan Nederland) zal Boho to Be Bohemian Treasures alleen de geretourneerde producten vergoeden, verzend- en/of retourkosten worden niet vergoed. Het omruilen van de geretourneerde product(en) is vanwege de hoge verzendkosten ook niet mogelijk.

Artikel 8. Garantie
8.1 Boho to Be Bohemian Treasures producten aan de afnemer levert, is Boho to Be Bohemian Treasures nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Boho to Be Bohemian Treasures ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Boho to Be Bohemian Treasures na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Boho to Be Bohemian Treasures in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Boho to Be Bohemian Treasures, dan wel tussen Boho to Be Bohemian Treasures en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Boho to Be Bohemian Treasures, is Boho to Be Bohemian Treasures niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Boho to Be Bohemian Treasures. Afbeeldingen op de website van de producten van Bohemian Treasures kunnen door instellingen op eigen computer, laptop, tablet of mobiel anders overkomen. Hierdoor is Boho to Be Bohemian Treasures niet aansprakelijk voor een andere kleurbeleving door de afnemer.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bohemian Treasures ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Boho to Be Bohemian Treasures gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boho to Be Bohemian Treasures kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Boho to Be Bohemian Treasures schriftelijk opgave doet van een adres, is Boho to Be Bohemian Treasures gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Boho to Be Bohemian Treasures schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Boho to Be Bohemian Treasures gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Boho to Be Bohemian Treasures deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boho to Be Bohemian Treasures in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boho to Be Bohemian Treasures vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Boho to Be Bohemian Treasures is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Boho to Be Bohemian Treasures
Beatrixpark 22
7101BN Winterswijk.

Tel: 06 – 14 893123
E-Mail: rhanishantah@gmail.com

Website: www.bohemiantreasures.nl

Boho to Be Bohemian Treasures is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 90314700